รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology 13 16 7 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 7 + 16 = 23

Thai Journal Impact Factors = 0 / 23 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพิษวิทยาไทย ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพิษวิทยาไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
0
0
0
9
1
0
1
8
3
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
3
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
4
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
The Bangkok Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0