รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University 29 27 26 0 8 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 8 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 27 = 53

Thai Journal Impact Factors = 11 / 53 = 0.208

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
0
8
3
3
0
0
0
2
0
1
2
1
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
13
0
5
2
2
0
0
0
2
0
0
2
2
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0