รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University 39 30 31 0 7 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 7 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 30 = 61

Thai Journal Impact Factors = 17 / 61 = 0.279

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งหมด 30 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 67 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
67
0
7
10
14
9
7
5
3
4
4
4
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
31
0
3
7
5
5
2
3
2
0
3
1
2
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารพิฆเนศวร์สาร / Phikanate Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0