รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-1724 วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry 24 32 35 0 4 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 4 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 32 = 67

Thai Journal Impact Factors = 9 / 67 = 0.134

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวนศาสตร์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวนศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
30
0
4
5
2
2
2
1
5
3
1
5
1
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
19
0
4
4
1
2
1
1
0
3
0
3
2
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0