รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal 38 29 30 0 4 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 12 + 4 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 29 = 59

Thai Journal Impact Factors = 16 / 59 = 0.271

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
38
0
4
12
9
1
1
1
4
0
3
3
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
5
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
5
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
7
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
20
Engineering and Applied Science Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0