รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-1511 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education 38 86 81 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 81 + 86 = 167

Thai Journal Impact Factors = 0 / 167 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
33
0
0
0
2
5
1
1
7
0
1
16
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
6
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
3
2
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0