รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics 17 16 21 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 16 = 37

Thai Journal Impact Factors = 6 / 37 = 0.162

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคหเศรษฐศาสตร์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคหเศรษฐศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
0
1
5
8
1
3
0
1
0
0
1
1
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
18
0
1
5
8
1
2
0
0
0
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0