รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 32 26 24 0 4 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 4 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 26 = 50

Thai Journal Impact Factors = 6 / 50 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ทั้งหมด 30 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
41
0
4
2
11
9
10
1
1
1
0
2
1
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
4
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0