รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-0841 วารสารเกษตร / Journal of Agriculture 43 35 31 3 24 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 15 + 24 = 39

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 35 = 66

Thai Journal Impact Factors = 39 / 66 = 0.591

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตร ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 83 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
83
3
24
15
8
7
7
2
2
0
4
11
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
65
3
22
12
8
3
6
0
1
0
3
7
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
4
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
3
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0