รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย / Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-0604 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย / Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais 9 16 14 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 16 = 30

Thai Journal Impact Factors = 0 / 30 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0