รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal 42 32 27 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 27 + 32 = 59

Thai Journal Impact Factors = 7 / 59 = 0.119

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
0
3
4
5
3
4
2
0
1
2
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
6
0
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
2
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0