รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management 13 16 11 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 16 = 27

Thai Journal Impact Factors = 2 / 27 = 0.074

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0