รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany) 21 18 18 1 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 18 = 36

Thai Journal Impact Factors = 7 / 36 = 0.194

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Forest Bulletin (Botany) ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Forest Bulletin (Botany) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
31
1
5
2
6
4
0
2
2
0
1
8
1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
12
1
2
1
1
2
0
1
1
0
0
3
2
Thai Forest Bulletin (Botany)
10
0
3
1
3
2
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
5
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
6
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0