รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal 12 29 32 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 29 = 61

Thai Journal Impact Factors = 4 / 61 = 0.066

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
1
3
0
0
2
0
0
2
2
2
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
4
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0