รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing 61 35 20 0 12 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 12 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 35 = 55

Thai Journal Impact Factors = 25 / 55 = 0.455

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 61 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
61
0
12
13
10
9
5
0
2
3
1
6
1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
14
0
2
3
2
0
3
0
1
1
1
1
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
5
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
6
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
10
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0