รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 50 41 32 4 7 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 20 + 7 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 41 = 73

Thai Journal Impact Factors = 27 / 73 = 0.37

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 60 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 182 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
182
4
7
20
20
27
45
16
17
3
9
14
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
31
2
4
6
2
3
8
3
1
0
0
2
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
11
0
0
1
0
2
4
1
2
1
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
8
0
1
1
1
1
2
0
0
0
1
1
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
0
2
2
1
0
0
1
0
1
0
5
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
6
0
0
0
2
0
2
0
1
0
1
0
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
6
0
0
0
1
1
2
0
0
1
0
1
8
พยาบาลสาร / Nursing Journal
5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
9
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
10
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
4
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
4
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
4
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
16
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
4
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
17
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
4
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
19
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
20
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
21
Journal of Health Research
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
22
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
23
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
24
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
26
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
28
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
30
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
31
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
35
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
46
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / Journal of Graduate Volunteer Centre
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
50
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
51
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
54
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
55
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
57
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0