รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension 24 24 22 0 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 4 / 46 = 0.087

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
2
2
4
1
1
2
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
4
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
4
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0