รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 45 45 46 5 5 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 5 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 46 + 45 = 91

Thai Journal Impact Factors = 10 / 91 = 0.11

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 74 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
74
5
5
5
9
7
6
4
9
3
0
21
1
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
40
5
3
3
4
4
4
2
4
3
0
8
2
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
10
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
4
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
6
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
2
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
5
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
5
The Bangkok Medical Journal
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
Asian Biomedicine
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0