รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 34 29 40 1 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 29 = 69

Thai Journal Impact Factors = 5 / 69 = 0.072

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสงขลานครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 77 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 189 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสงขลานครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
189
1
3
2
11
8
7
9
22
39
32
55
1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
26
0
0
0
1
2
2
1
1
7
4
8
2
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
9
0
0
0
0
1
0
0
3
2
1
2
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
7
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
2
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
6
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
1
5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
6
0
0
0
0
3
1
0
0
1
1
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
5
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
8
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
9
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
10
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
4
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
11
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
12
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
13
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
16
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
17
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
18
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
19
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
20
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
21
Walailak Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
22
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
23
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
24
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
25
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
26
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
28
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
30
Journal of Health Research
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
31
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
32
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
33
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
34
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
35
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
36
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
37
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
38
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
39
International Journal of Behavioral Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
40
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
42
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
43
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
46
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
47
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
52
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
53
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
56
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
57
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
60
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
62
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
63
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
64
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
65
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
66
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
67
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
69
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
70
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
71
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
72
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
73
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
74
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
75
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
76
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
77
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0