รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8362 วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences 13 15 15 1 7 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 7 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 15 = 30

Thai Journal Impact Factors = 17 / 30 = 0.567

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาการจัดการ ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 40 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาการจัดการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
40
1
7
10
7
3
5
2
3
0
0
2
1
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
14
0
4
3
2
2
0
0
1
0
0
2
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม / Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0