รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Engineering Journal / Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8281 Engineering Journal / Engineering Journal 84 60 44 1 10 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 10 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 60 = 104

Thai Journal Impact Factors = 19 / 104 = 0.183

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEngineering Journal ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 87 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEngineering Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
87
2
20
18
15
14
11
5
2
0
0
0
1
Engineering Journal
35
1
10
7
6
5
5
0
1
0
0
0
2
Engineering Journal
35
1
10
7
6
5
5
0
1
0
0
0
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0