รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศาสตร์ / วารสารศาสตร์
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8192 วารสารศาสตร์ / วารสารศาสตร์ 7 25 24 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 25 = 49

Thai Journal Impact Factors = 2 / 49 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศาสตร์ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
MANUSYA, Journal of Humanities
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม / DRURDI Research for Community Service Journals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน / Journal of Curriculum and Instruction
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศาสตร์
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0