รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Fisheries and Environment / Journal of Fisheries and Environment
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-796X Journal of Fisheries and Environment / Journal of Fisheries and Environment 26 14 12 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 14 = 26

Thai Journal Impact Factors = 1 / 26 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Fisheries and Environment ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Fisheries and Environment ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
0
1
2
5
1
2
1
0
0
1
1
Journal of Fisheries and Environment
9
0
0
1
2
3
1
1
1
0
0
0
2
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0