รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal 24 26 20 1 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 26 = 46

Thai Journal Impact Factors = 4 / 46 = 0.087

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารร่มพฤกษ์ ทั้งหมด 29 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารร่มพฤกษ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
34
1
1
3
4
7
1
10
1
1
2
3
1
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0