รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal 40 36 42 2 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 42 + 36 = 78

Thai Journal Impact Factors = 8 / 78 = 0.103

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพุทธชินราชเวชสาร ทั้งหมด 38 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 54 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพุทธชินราชเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
54
2
3
5
4
11
4
6
6
9
2
2
1
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
8
2
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
3
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
Silpakorn University Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
36
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
Eye South East Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0