รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Clinical Academia / The Clinical Academia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-7501 The Clinical Academia / The Clinical Academia 18 11 12 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 11 = 23

Thai Journal Impact Factors = 0 / 23 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Clinical Academia ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Clinical Academia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
0
0
0
0
2
3
0
1
4
5
6
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0