รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division 25 27 21 1 4 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 4 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 27 = 48

Thai Journal Impact Factors = 9 / 48 = 0.188

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกองการพยาบาล ทั้งหมด 38 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 73 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกองการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
73
1
4
5
5
6
15
19
9
1
2
6
1
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
14
1
2
1
1
1
1
5
1
0
0
1
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
7
0
0
1
1
1
3
1
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
4
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
5
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
6
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
12
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
14
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
Eye South East Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0