รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 60 60 60 3 20 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 20 = 43

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 60 + 60 = 120

Thai Journal Impact Factors = 43 / 120 = 0.358

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 154 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
154
3
20
23
17
25
33
10
4
8
1
10
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
79
3
16
17
10
11
9
5
1
4
0
3
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
8
0
1
1
2
1
1
1
0
1
0
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
5
0
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
4
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
6
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
9
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
10
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
11
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
13
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
16
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
29
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0