รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand 27 29 33 1 1 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 1 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 29 = 62

Thai Journal Impact Factors = 11 / 62 = 0.177

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 59 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 176 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
176
1
1
10
11
20
35
7
12
7
5
67
1
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
29
0
0
4
0
3
4
0
2
3
2
11
2
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
15
1
1
0
2
0
2
0
1
0
0
8
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
12
0
0
0
2
1
3
1
2
0
0
3
4
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
8
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
3
5
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
7
0
0
1
0
0
3
0
1
0
0
2
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
7
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
3
7
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
6
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
8
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
6
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
9
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
10
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
11
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
13
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
15
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
16
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
17
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
18
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
19
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
20
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
22
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
23
Journal of Health Research
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
24
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
25
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
26
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
27
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
28
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
29
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
Scholar
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
53
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
59
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0