รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review 23 21 20 0 1 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 1 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 21 = 41

Thai Journal Impact Factors = 7 / 41 = 0.171

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
31
0
1
6
4
5
2
2
4
6
0
1
1
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
6
0
0
2
1
1
0
0
2
0
0
0
2
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
4
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
3
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ / Business Administration and Economics Review
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / Economics and Public Policy Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า / NIDA Business Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0