รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine 84 73 61 0 7 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 7 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 61 + 73 = 134

Thai Journal Impact Factors = 12 / 134 = 0.09

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชชสารสัตวแพทย์ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 37 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชชสารสัตวแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
37
0
7
5
7
6
3
2
0
0
0
7
1
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
24
0
6
4
5
4
2
1
0
0
0
2
2
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0