รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal 49 45 55 1 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 55 + 45 = 100

Thai Journal Impact Factors = 2 / 100 = 0.02

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์เวชสาร ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
30
1
0
2
0
1
0
1
1
4
1
19
1
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
5
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
2
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0