รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture 27 10 11 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 10 = 21

Thai Journal Impact Factors = 1 / 21 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารภาษาและวัฒนธรรม ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารภาษาและวัฒนธรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
14
0
0
1
3
0
2
0
4
0
0
4
1
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
5
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
The Journal of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1