รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารญี่ปุ่นศึกษา / Japanese Studies Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา / Japanese Studies Journal 21 17 8 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 17 = 25

Thai Journal Impact Factors = 4 / 25 = 0.16

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารญี่ปุ่นศึกษา ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารญี่ปุ่นศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
1
3
7
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารญี่ปุ่นศึกษา / Japanese Studies Journal
9
0
1
3
4
1
0
0
0
0
0
0
2
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ / Thammasat University Archives Bulletin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0