รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal 37 32 37 1 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 37 + 32 = 69

Thai Journal Impact Factors = 7 / 69 = 0.101

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
1
5
2
1
0
0
0
0
1
0
5
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
12
1
5
2
1
0
0
0
0
1
0
2
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1