รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พยาบาลสาร / Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-5118 พยาบาลสาร / Nursing Journal 68 113 71 0 7 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 21 + 7 = 28

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 71 + 113 = 184

Thai Journal Impact Factors = 28 / 184 = 0.152

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพยาบาลสาร ทั้งหมด 64 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 183 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
183
0
7
21
43
31
14
11
5
11
18
22
1
พยาบาลสาร / Nursing Journal
38
0
2
3
7
6
4
4
2
3
3
4
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
7
0
0
1
1
2
0
1
0
1
1
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
1
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
6
0
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
0
6
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
6
0
0
1
3
0
0
0
0
0
2
0
7
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
5
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
5
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
5
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
10
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
5
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
11
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
5
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
12
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
4
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
16
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
4
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
18
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
22
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
24
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
25
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
26
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
29
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
40
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
48
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
54
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
55
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
57
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
58
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
59
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
61
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
62
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
64
Eye South East Asia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0