รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-5061 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences 26 28 25 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 28 = 53

Thai Journal Impact Factors = 4 / 53 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
0
4
0
5
0
2
1
0
1
1
6
1
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
4
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารอักษรศาสตร์ / Journal of Letters
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0