รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology 2 5 8 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 5 = 13

Thai Journal Impact Factors = 0 / 13 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
14
0
0
0
1
1
0
1
0
4
1
6
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
SNRU Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0