รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-4960 วารสารนักบริหาร / Executive Journal 19 25 28 0 3 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 16 + 3 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 28 + 25 = 53

Thai Journal Impact Factors = 19 / 53 = 0.358

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนักบริหาร ทั้งหมด 89 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 145 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนักบริหาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
145
0
3
16
26
26
46
21
0
0
0
7
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
9
0
0
0
2
2
0
3
0
0
0
2
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
6
0
0
1
2
0
1
2
0
0
0
0
3
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
6
0
0
0
3
1
2
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
5
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
6
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
4
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
7
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
10
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
17
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารการสื่อสารมวลชน / Journal of Mass Communication
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
21
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
23
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
24
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
29
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ / Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
49
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
55
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
Journal of Global Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
58
International Journal of Agricultural Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
63
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
65
BU Academic Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
67
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
69
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
70
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
71
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ / Siam Communication Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
72
วารสารเซนต์จอห์น / Saint Johns Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
73
สยามวิชาการ / Siam Academic Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
74
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
75
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
76
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
77
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
78
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
79
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
80
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
81
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
82
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
83
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
84
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
85
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
86
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ / Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
87
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
88
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
89
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0