รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 60 23 28 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 28 + 23 = 51

Thai Journal Impact Factors = 3 / 51 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ทั้งหมด 21 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
19
1
Journal of Health Research
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
The Bangkok Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0