รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy 12 12 12 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 12 = 24

Thai Journal Impact Factors = 2 / 24 = 0.083

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกายภาพบำบัด ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
0
1
1
3
1
3
4
1
2
1
4
1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
6
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
2
2
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0