รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-4235 ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal 8 8 8 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 8 = 16

Thai Journal Impact Factors = 0 / 16 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงลำปางเวชสาร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารลำปางเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
0
0
1
2
0
1
6
0
0
2
1
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1