รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal 26 27 36 1 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 27 = 63

Thai Journal Impact Factors = 3 / 63 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งหมด 48 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 59 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
59
1
2
1
3
4
12
7
3
3
4
19
1
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
4
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
3
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
4
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า / NIDA Business Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ / Business Administration and Economics Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
สยามวิชาการ / Siam Academic Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
35
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
รัฏฐาภิรักษ์ / Ratthaphirak Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Political Science and Public Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0