รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal 7 20 27 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 27 + 20 = 47

Thai Journal Impact Factors = 2 / 47 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารธรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
18
0
0
2
0
4
0
0
2
0
0
10
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ / Thammasat University Archives Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
ศิลปกรรมสาร / The Fine and Applied Arts Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Political Science and Public Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0