รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal 29 31 29 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 29 + 31 = 60

Thai Journal Impact Factors = 2 / 60 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีเวชสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
4
1
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Scholar
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1