รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 90 90 90 1 5 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 12 + 5 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 90 + 90 = 180

Thai Journal Impact Factors = 17 / 180 = 0.094

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSongklanakarin Journal of Science and Technology ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 108 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSongklanakarin Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
108
1
5
12
9
5
11
3
8
12
4
38
1
Songklanakarin Journal of Science and Technology
16
0
2
5
2
0
2
1
0
1
0
3
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
7
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
5
4
Walailak Journal of Science and Technology
6
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
5
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
5
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
4
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
7
Chiang Mai Journal of Science
4
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
8
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
International Journal of Agricultural Technology
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
13
Bulletin of Health, Science and Technology
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
18
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
19
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
27
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
34
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
Thailand Statistician
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
International Journal of Renewable Energy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
40
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
Silpakorn University Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
48
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
49
Genomics and Genetics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0