รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-3093 วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal 26 26 21 2 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 26 = 47

Thai Journal Impact Factors = 3 / 47 = 0.064

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกฎหมาย ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกฎหมาย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
2
0
3
0
1
0
0
1
0
0
5
1
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / Assumption university law journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / UTCC Law Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
รัฐสภาสาร
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0