รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities 6 22 27 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 27 + 22 = 49

Thai Journal Impact Factors = 2 / 49 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
0
1
1
3
1
2
0
1
0
1
7
1
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี / Suratthani Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1