รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University 18 15 15 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 15 = 30

Thai Journal Impact Factors = 2 / 30 = 0.067

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบรรณศาสตร์ มศว ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบรรณศาสตร์ มศว ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
1
1
1
5
4
1
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
4
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
3
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0