รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 42 28 35 3 6 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 6 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 28 = 63

Thai Journal Impact Factors = 15 / 63 = 0.238

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ทั้งหมด 42 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 100 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
100
3
6
9
16
12
17
1
3
6
4
23
1
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
44
3
3
5
5
6
7
1
2
4
2
6
2
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
4
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
6
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
7
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
11
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1